fbpx
Remarketing – co koniecznie musisz o nim wiedzieć
Chcesz pozyskać klientów?

Już w 1 miesiącu współpracy zobaczysz efekty ! Zadzwoń do nas i porozmawiajmy o skutecznym marketingu internetowym.

Jesteśmy
Partnerem Google
Posiadamy
certyfikat HubSpot
Remar­ke­ting zyskał sobie opi­nię naj­sku­tecz­niej­szego i naj­bar­dziej efek­tyw­nego spo­sobu docie­ra­nia do odbior­ców. Zna­jąc ogrom moż­li­wo­ści tej tech­niki i korzy­ści pły­ną­cych z jej zasto­so­wa­nia nie spo­sób się z tym nie zgo­dzić. Umie­jętne wyko­rzy­sta­nie remar­ke­tingu wpływa pozy­tyw­nie na zwięk­sze­nie świa­do­mo­ści Two­jej marki i na osią­gnię­cie zało­żo­nych celów bizne­so­wych.

 

Rema­rek­ting w prak­tyce

Naj­pro­ściej mówiąc remar­ke­ting to tech­nika, która pozwali Ci na poka­zy­wa­nie reklam Twoim poten­cjal­nym klien­tom, któ­rzy weszli w inte­rak­cje z Twoją stroną inter­ne­tową lub apli­ka­cją, ale nie doko­nali tam żad­nych pożą­da­nych dzia­łań – nie doko­nali zakupu, nie wypeł­nili for­mu­la­rza lub nie zosta­wili swo­ich danych kon­tak­to­wych.

Remar­ke­ting działa w opar­ciu o pliki cookies, tzw. cia­steczka, które gro­ma­dzą infor­ma­cje o oso­bach odwie­dza­ją­cych witrynę. Dzięki nim jako rekla­mo­dawca możesz kie­ro­wać reklamy do poten­cjal­nych klien­tów, któ­rzy nie doko­nali ocze­ki­wa­nych dzia­łań i zachę­cić ich do ponow­nej inte­rak­cji z Twoją stroną lub apli­ka­cją. Nie­stety pliki cookies mają ogra­ni­czony czas ist­nie­nia – zni­kają samo­ist­nie po upły­wie czasu lub są kaso­wane przez użyt­kow­ni­ków wraz z histo­rią prze­glą­darki. Dla­tego tak ważna jest szyb­kość i pre­cy­zyj­ność dzia­łań.

Aby jesz­cze lepiej zro­zu­mieć, czym jest remar­ke­ting, posłużmy się przy­kła­dem. Przy­po­mnij sobie swój ostatni zakup w Inter­ne­cie. Szu­ka­łeś kon­kret­nej rze­czy, prze­szu­ki­wa­łeś różne strony inter­ne­towe, ale decy­zje o zaku­pie zosta­wi­łeś na póź­niej. Jed­nak prze­glą­dają inne witryny, zauwa­ży­łeś, że pro­dukty ze skle­pów online, które wła­śnie odwie­dzi­łeś, wyświe­tlają się w rekla­mach. Przy­pa­dek? Nic z tych rze­czy! To wła­śnie sku­teczny remar­ke­ting.

Oprócz szyb­kiej reak­cji ważne jest także targetowa­nie reklam inter­ne­to­wych, czyli pre­cy­zyjne dobra­nie doce­lo­wej grupy odbior­ców. Docie­ra­jąc do klien­tów real­nie zain­te­re­so­wa­nych Twoją ofertą, zwięk­szasz swoje szanse na osią­gnię­cie wyzna­czo­nych celów.

 

Zalety remar­ke­tingu

Nie­za­leż­nie od tego, jakiego rodzaju biznes pro­wa­dzisz – remar­ke­ting może być klu­czo­wym ele­men­tem Two­jej stra­te­gii rekla­mo­wej. Sieć rekla­mowa Google obej­muje niemal dwa miliony witryn i apli­ka­cji mobil­nych, które docie­rają do 90% użyt­kow­ni­ków. Ten fakt mówi sam za sie­bie!

Główną zaletą remar­ket­nigu jest zwięk­sze­nie liczby kon­wer­sji. Reklamy remar­ke­tingowe pozwa­lają tra­fić do kon­kret­nie okre­ślo­nej grupy odbior­ców. Dzięki temu docie­ramy do osób real­nie zain­te­re­so­wa­nych ofertą. Bar­dzo czę­sto użyt­kow­nicy, widząc reklamę nie­dawno oglą­da­nego pro­duktu na innej stro­nie, wra­cają do niego po raz kolejny. Reklama remar­ke­tingowa jest dla nich impul­sem do ponow­nego prze­my­śle­nia zakupu lub oferty.

Kolej­nym plu­sem jest zwięk­sze­nie świa­do­mo­ści marki wśród poten­cjal­nych klien­tów. Im wię­cej reklam widzi użyt­kow­nik, tym bar­dziej wydają mu się zna­jome i oswo­jone. Reklama śle­dząca stwa­rza wra­że­nie sta­łej obec­no­ści i auto­ma­tycz­nie podwyż­sza rangę Two­jej marki. Im bar­dziej znamy jakąś firmę, tym więk­szym darzymy ją zaufa­niem i tym chęt­niej korzy­stamy z jej usług.

Reklama remar­ke­tingowa daje rów­nież moż­li­wość poin­for­mo­wa­nia klien­tów o pro­mo­cjach lub nowo­ściach w ofer­cie. Kie­ru­jąc prze­kaz rekla­mowy do osób, które już korzy­stały z naszych usług, zwięk­szamy szansę na to, że ponow­nie zde­cy­dują się na doko­na­nie zakupu. Im wię­cej trans­ak­cji i pozy­tywnych doświad­czeń z tym pro­ce­sem zwią­za­nych, tym czę­ściej użyt­kow­nicy będą do nas wra­cać.

Pod­su­mo­wu­jąc, remar­ke­ting to pro­ste, ale bar­dzo efek­tywne dzia­ła­nie, które daje szanse zarówno na zdo­by­cie nowych klien­tów, ale także na utrzy­ma­nie sta­łych użyt­kow­ni­ków. Umac­nia pozy­tywny wize­ru­nek marki w sieci, zwięk­sza kon­wer­sje i zapew­nia odbior­com pozy­tywne, dopa­so­wane do ich potrzeb doświad­cze­nia. Inwe­sty­cja w remar­ke­ting zde­cy­do­wa­nie się opłaca!

Udostępnij
Autor
Piotr Podbielski

Jestem certyfikowanym ekspertem Digital Marketing Institute, Google, HubSpot. Pomagam firmom (między innymi: Energa, Esotiq, Unique Cars) w pozyskiwaniu nowych klientów przez Internet oraz w budowaniu strategii digital marketingu.

W 2018 roku miałem okazje szkolić się u boku Dennis’a Yu, marketera, który w Stanach Zjednoczonych realizuje kampanie m.in dla Golden State Warriors, Nike i American Airlines i od tego czasu mam okazje realizować kampanie w oparciu o jego strategie.